Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HRMundi                                                            Almere, 28 januari 2020

HRMundi - gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 77117212.

 Artikel 1: Definities

1.1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de ene partij, HRMundi, zich tegen de andere partij, de Opdrachtgever, verbindt een opdracht uit te voeren.

1.2. Projectmanagementopdracht: de Opdracht tot het uitvoeren van een project.

1.3. Adviesopdracht: de Opdracht tot het uitbrengen van een advies.

1.4. Interim-managementopdracht: de Opdracht tot het tijdelijk vervullen van een functie of van leidinggevende taken binnen de organisatie van opdrachtgever met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

1.5. HRMundi: de persoon die de Opdracht als bedoeld in artikel 1.1 heeft aanvaard of die een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht, hierna te noemen HRMundi.

1.6. Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan HRMundi opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een opdracht.

1.7. Partijen: HRMundi en Opdrachtgever.

1.8. Contractperiode: de overeengekomen duur van de Opdracht.

1.9. Plan van Aanpak: de beoogde werkzaamheden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden, de uitwerking of bijstelling van de Opdracht, evenals de planning van de uitvoering van de Opdracht.

1.10. Schade: alle directe en indirecte (gevolg)schade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe/indirecte schade of direct/indirect verlies door schade van derden.

1.11. Werkdag: twee dagdelen van vier uren, anders het aantal gewerkte uren naargelang is overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Opdrachten met betrekking tot het door HRMundi uitvoeren van Opdrachten in de ruimste zin van het woord, evenals op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2. Een verwijzing door Opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de Opdrachtgever voor het aanvangen van de Opdracht de voorwaarden van HRMundi uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt.                 

2.3. Overeenkomsten van opdracht komen schriftelijk tot stand voor de aanvang van de uitvoering van de Opdracht door ondertekening van Partijen van de overeenkomst van opdracht, vermeldende ten minste: een omschrijving van de Opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en de tarieven. De tarieven zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven. De in de overeenkomst van opdracht genoemde verwachte duur en tariefstelling zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend worden beschouwd.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

3.1. De Opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door HRMundi.

3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft HRMundi het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door derden.

3.3. Indien HRMundi of door HRMundi ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, verschaft opdrachtgever kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en netwerkaansluiting.

3.4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, die verband (kunnen) houden met de uitvoering van de Opdracht of waarvan HRMundi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Opdracht of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan HRMundi worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan HRMundi Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5. HRMundi is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat HRMundi is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.6. HRMundi zal bevoegd zijn Opdrachtgever te vertegenwoordigen, nadat overeenstemming is bereikt over de benodigde bevoegdheden, budgetten c.q. begrotingen en dan slechts binnen de grenzen hiervan. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het schriftelijk formaliseren van genoemde overeenstemming.

3.7. Opdrachtgever dient bij de beëindiging van de Opdracht de aan HRMundi toegekende bevoegdheden te (doen) beëindigen.

3.8. In navolgende situaties wordt op initiatief van Partijen afzonderlijk of gezamenlijk tussentijds een overleg gevoerd:

3.8.1.Indien er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de Opdracht;

3.8.2. Indien de Opdracht wordt gegeven om werkzaamheden uit te voeren voor een andere organisatie dan die van Opdrachtgever;

3.8.3. Indien een verschil van mening wordt geconstateerd over de wijze van uitvoering van de opdracht.

3.9. Opdrachtgever zal door HRMundi onverwijld geïnformeerd worden indien, vanwege welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 4: Verlenging en beëindiging

4.1. De Opdracht wordt na ommekomst van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij Partijen uiterlijk twee weken vóór het einde van de Contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. Een verlengde Opdracht wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet, tenzij daarvan door Partijen schriftelijk is afgeweken.

4.2. Partijen zijn gerechtigd de Opdracht gedurende de Contractperiode tussentijds te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 20 werkdagen. Onder werkdagen wordt verstaan maandag tot en met vrijdag van iedere week met uitzondering van officiële feestdagen. Tijdens de opzegtermijn is de afgesproken vergoeding door Opdrachtgever verschuldigd. Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden.

4.3. In afwijking van de vorige artikelen kunnen Partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:

4.3.1. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

4.3.2. de Opdrachtgever (voorlopig) surséance van betaling wordt verleend;

4.3.3. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;

4.3.4. conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij.

4.4. Opdrachtgever legt aan HRMundi geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van de Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van Opdrachtgever en/of de beroepsethiek.

4.5. HRMundi heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien wordt afgeweken van in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen van financiële, juridische, fiscale en sociaaleconomische aard, waaronder tenminste de navolgende omstandigheden zijn begrepen:

4.5.1. indien wordt vastgesteld of vermoed dat fraude is of wordt gepleegd;                  

4.5.2. indien een zwarte kas wordt aangetroffen en/of salarisbetalingen e.d. worden verricht buiten de salarisadministratie om en/of indien kostenvergoedingen worden uitgekeerd zonder dat daar werkelijke kosten tegenover staan;                                           

4.5.3. indien elementaire controlesystemen ontbreken in geautomatiseerde systemen;         

4.5.4. indien HRMundi gedwongen wordt te handelen in strijd met het bepaalde in artikel 4.4 

4.5.5. indien schending van andere wettelijke verplichtingen plaatsvindt. 

4.6. Ieder der Partijen heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere partij wezenlijk  tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en niet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen vijf werkdagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.                

4.7. Indien één der Partijen de overeenkomst van opdracht opzegt in overeenstemming met de artikelen 4.3 en/of 4.5 en/of 4.6 van deze algemene voorwaarden is deze partij tegen de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 5: Vergoedingen

5.1. De door Opdrachtgever aan HRMundi verschuldigde vergoeding wordt vastgelegd in de overeenkomst van opdracht. HRMundi draagt er zorg voor dat van de Opdracht per maand een tijdsverantwoording bijgehouden wordt, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde Opdracht.

5.2. Indien dit wettelijk verplicht is dan wordt de btw apart in rekening gebracht over alle door Opdrachtgever aan HRMundi verschuldigde bedragen.

5.3. HRMundi brengt voor uitgevoerde werkzaamheden op locatie per werkdag minimaal één dagdeel van vier uur in rekening.

5.4. HRMundi factureert maandelijks indien er sprake is van een adviesopdracht of een interim-managementopdracht. Is er sprake van een projectmanagementopdracht dan factureert HRMundi bij de start van de opdracht de eerste 50% van het afgesproken budget. De tweede 50% wordt in rekening gebracht bij beëindiging van het project, inclusief eventuele bijkomende kosten.

5.5. Betaling van het factuurbedrag dient- zonder recht op korting of verrekening- te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Voldoet de Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn de factuur, dan is hij van rechtswege in verzuim en is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag. Facturen zijn te allen tijde voorzien van een specificatie.

5.6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

5.8. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen verband houdende met de Opdracht, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte- zonder enig recht op korting of verrekening- voor rekening van Opdrachtgever, één en ander conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. HRMundi neemt met de overeenkomst van opdracht een inspanningsverbintenis op zich en geeft daarom geen garantie over de resultaten van de Opdracht.

6.2. HRMundi is tegen de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derden geleden Schade, ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever verband houdende met de uitvoering van de Opdracht . De in dit lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van HRMundi.

6.3. Niettegenstaande het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde strekt de aansprakelijkheid van HRMundi in geen geval verder dan het bedrag dat over de laatste drie maanden als honorarium aan Opdrachtgever in rekening is gebracht.

6.4. De Opdrachtgever is gehouden om HRMundi te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de Opdracht samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

6.5. De opdrachtgever vrijwaart HRMundi en stelt deze zo nodig schadeloos voor alle aansprakelijkheid, ontstaan door handelingen van personen die naast HRMundi zitting hebben in dezelfde bestuurlijke organen van de Opdrachtgever.

6.6. HRMundi is aansprakelijk voor de in verband met de uitvoering van de Opdracht eventueel op Opdrachtgever rustende verplichtingen ter zake van afdracht van premies werknemersverzekeringen dan wel loonbelasting uit hoofde van de sociale verzekerings- en belastingwetgeving ten behoeve van HRMundi. HRMundi vrijwaart de Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken dienaangaande.

Artikel 7: Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan HRMundi kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, ziekte of overlijden van onvervangbare medewerkers van HRMundi en een algemeen gebrek aan, voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.

7.2. De partij die door overmacht wordt verhinderd de Opdracht te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de hem verder toekomende rechten, de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden. De partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de ander partij.                                                                  

7.3. De Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, voor de uit hoofde van de Opdracht verrichte werkzaamheden aan HRMundi de verschuldigde vergoedingen voldoen. Indien HRMundi bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur - zonder enig recht op korting of verrekening - te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8: Geheimhouding en concurrentie

8.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie al dan niet verband houdende met de uitvoering van de Opdracht geldt als vertrouwelijk met uitzondering van die informatie die publiekelijk bekend is. Deze verplichting geldt zowel gedurende de Opdracht als na beëindiging daarvan.

8.2. HRMundi is, bij beëindiging van de Opdracht en algehele voldoening van het aan HRMundi verschuldigde, gehouden de van Opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en databestanden, onverwijld aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

9.1. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die HRMundi bij de uitvoering van de Opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, modellen en systemen, komen toe aan HRMundi, voor zover deze niet al aan derden toekomen.

9.2. Alle door HRMundi verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is niet gerechtigd voormelde stukken en documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HRMundi te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennisneming aan derden te geven.

9.3. HRMundi behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de opdracht toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Slotbepaling

10.1. Van deze voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

10.2. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en HRMundi is Nederlands recht van toepassing.

10.3. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan HRMundi. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren

Almere, 28 januari 2020